Четири фирми искат да оценяват БФБ и ЦД

07 януари 2014 - 13:01 |   Прочетена (824) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Четири фирми са подали документи за участие в конкурса за оценител на 50,0542% от капитала на "Българска фондова борса - София" АД, и 43,70% от капитала на "Централен депозитар" АД, София, съобщиха от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК).
Това са:

- ДЗЗД "Камбуров-Юропиън Програм Адвайзъри-Мейн Кепитъл";

- "ГИВЕ КОНСУЛТ" ЕООД;

- Консорциум "Първа финансова брокерска къща" и Адвокатско дружество" Цветкова, Бебов и съдружници";

- Обединение между" Ърнест и Янг България" ЕООД и Адвокатско дружество "Събев и съдружници".

Предстои комисия да разгледа подадените предложения и в срок до 14 дни да изготви мотивиран доклад до Изпълнителния съвет на агенцията, уточняват от АПСК. След като бъде избран оценител, ще трябва да бъде избран и метод за продажба.

Конкурсът за избор на оценители бе обявен на 11 декември 2013 година при следните условия:

- най-малко четирима правоспособни юристи:

- които да познават българското материално право и в частност нормативната уредба, свързана с предмета на дейност на дружествата;

- които да притежават опит в областите - търговско право и приватизация;

- от които поне един да притежава опит в областта на международно частно право и/или публично право;

- независими оценители, вписани в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, притежаващи сертификат за правоспособност на независим оценител;

- икономисти и специалисти с подходяща квалификация, с оглед естеството на заданието;

- лица, притежаващи опит през последните десет години в изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на търговски дружества, като на поне едно от тях балансовата стойност на активите надвишава 50 милиона лева, съответно равностойността им в друга валута и др.

Етикети:

,

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »