Монбат прогнозира нетна печалба от 33.7 милиона лева за 2013

16 януари 2013 - 15:22 |   Прочетена (601) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Съветът на директорите на Монбат АД утвърди Бизнес план за развитието на дружествата от икономическата група на Монбат АД за 2013 г. Бизнес планът съдържа и Прогноза за очакваните данни за нетни приходи от продажби, нетна печалба и EBITDA на консолидирана база, както следва:

Нетни приходи от продажби за 2013 – 283.33 милиона лева. Нетна печалба – 33.77 милиона лева. ЕBITDA – 44.76 милиона лева.

Забележка: Този материал съдържа прогнозни изявления, които отразяват виждането на ръководстовото на дружеството относно вероятни бъдещи събития в икономическата група на Монбат АД.

Въпреки, че може да се счита, че тези очаквания са основателни, те могат да бъдат засегнати от редица фактори и промени в допусканията, които могат да породят значително по-различни резултати.

Нито Монбат АД като юридическо лице, нито членовете на неговото корпоративно ръководство, директори или служители, нито което и да друго лице имат каквито и да е задължения за каквато и да било загуба, породена от използването на този материал.

Във връзка с месечното оповестяване на резултатите, което Монбат АД представя на инвеститорите от компанията сочат, че Съветът на директорите е приел решение, че считано от януари 2013 г.  данните за всеки месец ще бъдат представени на консолидира база и ще обхващат информация за всички дружества от групата на Монбат АД. Резултатите ще бъдат оповестяване на 26-то число всеки месец, следващ месеца, за който се отнасят. Ако 26-то число е неработен ден, информацията ще се оповестява в следващия работен ден.

В тази връзка първите консолидираните резултати на дружествата от групата на Монбат АД за месец януари 2013 г. ще бъдат оповестени на 26.02.2013 г.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »