Обезценката на гривната влоши консолидираните резултати на Софарма

30 май 2014 - 16:23 |   Прочетена (803) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Софарма АД обяви спад в консолидираната си нетната печалба за първото тримесечие с 5.7 млн. лв. или с 31%, до 12.9 млн.

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) се увеличава с 1.5 млн. лв. или с 6%, като към 31.03.2014 г. тя е в размер на 28.6 млн. лв. в сравнение с 27.1 млн. лв. към 31.03.2013 г.

Печалбата от оперативна дейност намалява с 0.7 млн. лв. или с 3% до 21 млн. лв. към 31.03.2014 г. спрямо 21.7 млн. лв. към 31.03.2013 г.

Приходи

Приходите от продажби на Групата бележат ръст от 26.7 млн. лв. или 14%, достигайки 214.3 млн. лв. през първо тримесечие 2014 г. спрямо 187.6 млн. лв. през първо тримесечие 2013 г. Увеличението се дължи на покачване при продажбите на стоки с 23.3 млн. лв., които достигат до 139.9 млн. лв. през първите три месеца на 2014 г. спрямо 109.6 млн. лв. през първите три месеца на 2013 г., както и ръст от 3.4 млн. лв. при продажбите на готова продукция, които достигат до 81.4 млн. лв. през първо тримесечие 2014 г. спрямо 78 млн. лв. през първо тримесечие на 2013 г.

Приносът на продажбите в България към консолидираните приходи от продажби през първо тримесечие на 2014 г. възлиза на 68%, като същите се увеличават със 17.5%, до 145.9 млн. лв.

Софарма АД заема 4 % от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност и 13% от продажбите в натурално изражение. Позициите на основните конкуренти на дружеството на територията на страната са както следва:

Novartis – 6,4% (4,5% в бр.), Roche—6% (1% в бр.), Glaxosmithkline – 5,7% (2,8% в бр.), Actavis - 5,3% (14% в бр.), Sanofi-Aventis-Zentiva – 4,4% (3,4% в бр.), Astra Zeneca – 3,5% (1% в бр.), Pfizer – 3,4% (1,4% в бр.), Servier – 3,1% (1,8% в бр.), Bayer – 2,5 % (1,5% в бр.). От произвежданите от дружествата в Групата продукти с най-голям дял от продажбите в страната са Аналгин, Вицетин, Витамин С, Фликсотид и Карсил.

Приходите от продажби на Външни пазари се увеличават c 4.9 млн. лв. или със 7.8%, достигайки до 68.4 млн. лв. за първо тримесечие 2014 г. спрямо 63.5 млн. лв. за първо тримесечие 2013 г.

Другите доходи от дейността се увеличават с 0.7 млн. лв. достигайки 3.1 млн. лв. през първо тримесечие 2014 г. спрямо 2.4 млн. лв. през първо тримесечие 2013 г. Най-съществено влияние оказват увеличението на нетни печалби от курсови разлики по търговски вземания и задължения и текущи разплащателни сметки с 0.5 млн. лв., постъпления от неустойки с 0.2 млн. лв. и други доходи с 0.2 млн. лв. Намаление се отчита при предоставени услуги с 0.3 млн. лв.

Разходи

Разходите за дейността през първо тримесечие на 2014 г. се увеличават с 28.2 млн. лв. или 17% от 168.2 млн. лв. през първо тримесечие 2013 г. до 196.4 млн. лв. през първо тримесечие 2014 г. Промяната е в следствие на ръста на продажбите и съответно на балансовата стойност на продадените стоки от групата за вътрешния пазар, увеличението на разходите за материали, разходите за външни услуги, разходите за персонал и разходи за амортизации.

Разходите за материали (с дял 12%) се увеличават с 2.2 млн. лв. или 10% до 23.7 млн. лв. за първо тричмесечие 2014 г. спрямо 21.5 млн. лв. за първо тримесечие 2013 г. Разходите за основни материали се увеличават с 2 млн. лв. или с 13%, като най-съществено влияние се отчита при разходите за субстанции, ампули, алуминиево фолио и билки, които се увеличават съответно с 1.4 млн. лв., 0.2 млн. лв., 0.2 млн. лв. и 0.1 млн. лв. Намаление отчитат разходите за топлоенергия, електроенергия и рекламни материали.

Разходите за външни услуги заемат 9% относителен дял от разходите за дейността и се увеличават с 4 млн. лв. или с 28%, до 18.2 млн. лв. за първо тримесечие 2014 г. Най-съществено увеличение се отчита при разходите за реклама с 2.3 млн. лв. и разходите за консултантски услуги с 0.5 млн. лв.

Разходите за персонал (с дял 10%) нарастват с 2 млн. лв., или с 12%, достигайки 19.3 млн. лв. през първо тримесечие 2014 г. г. спрямо 17.3 млн. лв. през първо тримесечие 2013 г. Общият ръст на тези разходи се дължи както на повишаването на възнагражденията на наетия персонал, така и на увеличения персонал в Групата като резултат от консолидирането на нови компании.

Други разходи за дейността (с дял 1%) намаляват с 2.4 млн. или със 72% от 3.4 млн. лв. през първо тримесечие 2013 г. до 1 млн. лв. през първо тримесечие 2014 г. Основно влияние имат възстановена обезценка на текущи активи, нетно с 0.6 млн. лв. и намалението на други разходи с 1.5 млн. лв. Увеличават се представителните разходи с 0.1 млн. лв.

Разходите за амортизация (с дял 4%) се увеличават с 2.2 млн. лв. или 41% от 5.4 млн. лв. към първо тримесечие 2013 г.

Финансовите приходи намаляват с 0.8 млн. лв. или с 40% до 1.1 млн. лв. към първо тримесечие 2014 г. спрямо 1.9 млн. лв. към първо тримесечие 2013 г. Причина за това е намаление на приходите от лихви по предоставени заеми с 0.3 млн. лв. и на приходите от лихви по просрочени плащания с 0.2 млн. лв., както и намалението на нетната печалба от курсови разлики по заеми в чуждестранна валута с 0.2 млн. лв.

Финансовите разходи се увеличават с 5 млн. лв. от 2.1 млн. лв. през първо тримесечие на 2013 г. до 7.1 млн. лв. през първо тримесечие 2014 г. Най – съществено увеличение има нетната загуба от курсови разлики по заеми в чуждестранна валута с 4.5 млн. лв. Това е в резултат на преоценка на банков заем в размер на 7 млн. евро на Витамини, Украйна в следствие на девалвирането на украинската валута от началото на годината. Увеличение с 0.4 млн. лв. или 24% се отчита и при разходите за лихви по получени заеми.

Нетно финансовите разходи се увеличават с 5.7 млн.

Украйна

От края на 2013 г., вкл. и към датата на издаване на настоящия консолидиран съкратен междинен отчет Украйна продължава да е в процес на политическа криза. В резултат на това, за периода до м.април 2014 г., курсът на украинската гривна спада с над 30% спрямо лева и се наблюдава ръст на лихвените проценти с 3% спрямо лихвените нива от края на 2013 г. Очаква се инфлация от страна на Украинската национална банка за годината – около 15%.

Покупателната способност на населението бележи тенденция на свиване. Това явление продължава да има определено влияние и върху фармацевтичния пазар, но продуктите на групата са в сравнително изгодна позиция, намирайки се в средния ценови клас (отказът от покупка на лекарства най-вече засяга високия ценови клас), сочат от компанията.

Също така активите на ПАО Витамини са разположени в гр. Уман, в западната част на Украйна, където засега няма индикации, че евентуално развитие на конфликта ще засегне тази част от Украйна. Ръководството на групата Софарма наблюдава отблизо събитията които настъпват в Украйна, както и движенията на украинския фармацевтичен пазар. Постоянно се ревизират прилаганите цени и търговски условия, се посочва в доклада за дейността.

Допълнително, наличието на местна фирма-дистрибутор за Групата (ООО Софарма Украйна) в Украйна намалява риска от несъбираемост на вземанията от трети страни, а търговската политика на това дъщерно дружество е преимуществено ориентирана към продажба на стоки към други дистрибутори след плащане на предишните им задължения.

Етикети:

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »