Монбат АД ще поръчителства по кредити на „Приста ойл“

20 август 2013 - 17:18 |   Прочетена (1012) |   Препоръчай (0) |   Коментари (1)

Монбат АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 30 септември, на което ще се гласува овластяване на Съвета на директорите и изпълнителния директор, за сключване на договори за поръчителство.

Поръчителството ще е  за съществуващи банкови кредити на свързаното лице „Приста Ойл Холдинг” ЕАД, разрешени от ТБ „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, както и за сключане на договор за поръчителство като обезпечение за съществуващ банков кредит на свързаното лице „Приста Ойл Холдинг” ЕАД, разрешен от „Алфа Банк-клон България”.

Договорите със „Сосиете Женерал Експресбанк” АД са:

Едногодишен договор за револвиращ кредит за оборотни средства между „Приста Ойл Холдинг” ЕАД(кредитополучател) и „Сосиете Женерал Експресбанк” АД (кредитор) в размер на EUR 10 000 000 (десет милиона евро) при номинална лихва в размер на 1М (eдномесечен) EURIBOR/SOFIBOR/LIBOR USD, увеличен с надбавка от 3.55 % (три цяло и петдесет и пет на сто) годишно, платими месечно и

Едногодишен договор за револвиращ кредит за оборотни средства между „Приста Ойл Холдинг” ЕАД(кредитополучател) и „Сосиете Женерал Експресбанк” АД (кредитор) в размер на EUR 5 000 000 (пет милиона евро) при номинална лихва в размер на: за усвоявания в Евро: 1 (eдно) месечен ЮРИБОР, увеличен с надбавка от 3.55% (три цяло и петдесет и пет на сто) годишно, платима месечно; за усвояване в лева 1 (eдно) месечен СОФИБОР, увеличен с надбавка от 3.55% (три цяло и петдесет и пет на сто) годишно, платима месечно; за усвояване в щатски долари 1 (eдно) месечен ЛИБОР, увеличен с надбавка от 3.55% (три цяло и петдесет и пет на сто) годишно, платима месечно.

Страни по съществуващите договори за кредит са „Приста Ойл Холдинг” ЕАД (кредитополучател) и Сосиете Женерал Експресбанк АД (кредитор).

Искани от кредитора обезпечения: двустранен договор за поръчителство, сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк” АД (кредитор) и публичното дружество „Монбат” АД, като поръчител  на задължения  на „Приста Ойл Холдинг” ЕАД по съществуващите договори за кредит между „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и „Приста Ойл Холдинг” ЕАД

Срокът на договора за кредит е едногодишен, считано от датата на предоговаряне на съответния кредит

Срокът на договора за поръчителство също е едногодишен, считано от датата на предоговаряне на съответния оборотен кредит. Видът на кредита е револвиращ, за оборотни средства.

Вторият договор за поръчителство е като обезпечение за съществуващ банков кредит – кредитна линия на свързаното лице „Приста Ойл Холдинг” ЕАД, разрешена от  ТБ „Алфа Банк-клон България”, а именно: 

Дванадесетмесечна кредитна линия за оборотни средства между „Приста Ойл Холдинг” ЕАД(кредитополучател) и „Алфа Банк-клон България” (кредитор) в размер на EUR 4 000 000 (четири милиона евро)  при годишна лихва в размер на: За средства, усвоени в Евро - 1 М EURIBOR (едномесечен ЮРИБОР),който се променя всеки ден, плюс надбавка от 1.4% (едно цяло и четири десети процента) годишно; За средства, усвоени в щатски долари - 1 М LIBOR (едномесечен ЛИБОР),който се променя всеки ден, плюс надбавка от 1.4% (едно цяло и четири десети процента) годишно; За средства, усвоени в Лева - 1 М СОФИБОР (едномесечен СОФИБОР), който се променя в началото на всеки календарен месец,  плюс надбавка от 1.45% (едно цяло и четиридесет и пет стотни процента) годишно.

Страни по съществуващия договор за кредит са „Приста Ойл Холдинг” ЕАД (кредитополучател) и Алфа Банк клон България  (кредитор).

Искани от кредитора обезпечения: двустранен договор за поръчителство, сключен между „Алфа Банк-клон България” (кредитор) и публичното дружество „Монбат” АД като поръчител  на задължения  на „Приста Ойл Холдинг” ЕАД по съществуващ договор за кредит между Алфа Банк клон България и „Приста Ойл Холдинг” ЕАД

Срокът на договора за кредит е едногодишен, считано от датата на предоговаряне на съответната кредитна линия  

Срокът на договора за поръчителство също е едногодишен, считано от датата на предоговаряне на съответната кредитна линия 

Видът на кредита е кредитна линия за оборотни средства.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

MONBAT
20 август 2013 - 18:50
1
печалбата нарства с 989 % ??

EPS Growth 989.92% ??
Sales Growth 36.81%

горните 2 реда показват че във фирмата имало скрити печалби
които сега излизат .
защо??

сравнение:

СОФAРМА

Sales Growth 4.28%
EPS Growth -3.56%
-------------------------------
БИОВЕТ

Sales Growth -3.11%
EPS Growth -7.78%
 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »