„Вива Телеком България“ увеличи дела си в БТК до 99.72% след търговото

01 март 2013 - 11:58 |   Прочетена (722) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

„Вива Телеком България“ ЕАД обяви, че 44 акционери-юридически лица са приели търговото предложение за БТК до крайния срок, като общият брой акции, който те са притежавали е 16 054 091 (шестнадесет милиона петдесет и четири хиляди деветдесет и един).

Акционерите-физически лица, приели предложението са 14, със 193 549 (сто деветдесет и три хиляди петстотин четиридесет и девет) броя акции.

Общият брой на акционерите юридически и физически лица, приели търговото е 58, с 16 247 640 (шестнадесет милиона двеста четиридесет и седем хиляди шестстотин и четиридесет) броя акции.

Всичките 16 247 640 акции, приети в рамките на търговото предложение (общо от юридически и физически лица) са обикновени акции (ISIN код BG1100005997).

В резултат на приключилото търгово предложение  „Вива Телеком България“ ЕАД увеличава своето участие в капитала на „Българска телекомуникационна компания“ АД от 271 712 216 (двеста седемдесет и един милиона седемстотин и дванадесет хиляди двеста и шестнадесет) броя акции, представляващи 94.09 (деветдесет и четири цяло и девет стотни)% на 287 959 856 (двеста осемдесет и седем милиона деветстотин петдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и шест) броя акции, представляващи 99.72 (деветдесет и девет цяло и седемдесет и две стотни) % от капитала на „Българска телекомуникационна компания“ АД.

Тъй като  „Вива Телеком България“ ЕАД достига в резултат на търговото предложение повече от 95 на сто от гласовете в общото събрание на „Българска телекомуникационна компания“ АД („БТК“ АД), то компанията има право в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери.

Предложението за изкупуване следва да се одобри от КФН.

Съгласно чл. 157а, ал. 3 от ЗППЦК, и чл.44б от Наредба № 13 на КФН, цената на изкупуване трябва да е най-малко равна на цената, предложена по приключилото на 27 февруари 2013 г. задължително търгово предложение, с което се достигна прагът по чл. 157а, ал. 1 от ЗППЦК, а именно - 2.806 лв. (два лева, осемдесет стотинки и шест десети от стотинката) на акция.

КФН се произнася в срок 14 дни от получаване на заявлението за издаване на одобрение, като съответно се прилагат чл. 152 и чл. 153 от ЗППЦК. В тридневен срок от издаване на одобрението търговият предложител е длъжен да представи предложението на „БТК“ АД и "Българска фондова борса - София" АД, както и да го публикува съгласно чл. 154 от ЗППЦК и чл.44г от Наредба №13 на КФН.

Прехвърлянето на акциите и плащането на цената се извършват едновременно в срок от 7 работни дни от публикуване на предложението.

Тъй като  „Вива Телеком България“ ЕАД достига в резултат на търговото предложение повече от 95 на сто от гласовете в общото събрание на „БТК“ АД, всеки акционер на „БТК“ АД има право да изиска от  „Вива Телеком България“ ЕАД, да изкупи неговите акции с право на глас в тримесечен срок от крайния срок на търговото предложение.

Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера на „БТК“ АД и за притежаваните от него акции.Съгласно чл.44к от Наредба № 13 на КФН, „Вива Телеком България“ ЕАД е длъжно да изкупи акциите на цената определена по чл.44б от Наредба № 13 на КФН, а именно - 2.806 лв. (два лева, осемдесет стотинки и шест десети от стотинката) на акция.

В този случай  „Вива Телеком България“ ЕАД е длъжно да изкупи акциите в срок 30 дни от получаване на искането.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »