Приходите и печалбата на Алкомет се свиват

03 май 2012 - 14:52 |   Прочетена (851) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Шуменската Алкомет отчете сериозен спад в приходите и печалбата си за първото тримесечие. Реализираната печалба, след облагане с данъци, е в размер на 1,22 милиона лева, при 2,95 милиона през същото тримесечие на 2011.

Рентабилността на продажбите преди лихвени плащания достига 2,1% при 4,6% година по-рано.

Нетните приходи от продажби на продукция през първите три месеца на 2012 г. възлизат на 64,27 милиона лева. В сравнение с първите три месеца на 2011 год. (74,76 милиона лева) намалението е с 14 %.

Това се дължи от една страна на намалението на количеството реализирана продукция със 7%, а от друга на намалението на цената на основната суровина (алуминия) и съответно намалението на цените на готовата продукция (средната продажна цена за първо тримесечие на 2012 год спрямо средната за същия период на 2011 год е с 6% по-ниска);

Общите разходи за дейността за първо тримесечие на 2012 год. бележат намаление с 9,2% спрямо първо тримесечие на 2011 год. Разходите на материали намаляват с 13% и представляват 81% от общите разходи за дейността (през 2011 год. делът им е 86%). Техният анализ показва, че основен фактор е разходът за метал, представляващ 90% от разхода за материали.

Разходите за за лихви намаляват с 24% основно поради намалената краткосрочна задлъжнялост.

През първото тримесечие на 2012 год. средномесечното количество на реализираната продукция е 4 511 тона, за близо 21,5 мил.лв. на месец, което според дружеството напълно отговаря на настоящата конюнктура на пазарите.

През тримесечието производствените мощности са били натоварени на 100 %, като ръст отбелязва реализацията на пресовите изделия. Спада на реализираната валцова продукция се дължи на спада на продажбите през януари. Следващите два месеца на тоя вид продукт реализацията е достигнала нормалните си нива.

Нетните приходи от продажби за първото тримесечие на 2012 год. възлизат на 68,5 милона лева.

Външните пазари продължават да имат основен дял в продажбите, като те представляват 92% от общия реализиран обем.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »