Външните пазари продължават да носят ръст в приходите и печалбата на Алкомет

01 ноември 2011 - 10:08 |   Прочетена (1299) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Нетните приходи от продажби на шуменския „Алкомет“ за първите девет месеца на 2011 год. възлизат на 212, 33 милиона лева, като в тях приходите от продажба на продукция са 208,16 милиона лева. Като цяло реализираните продажби на продукция през първите девет месеца на 2011 год. отбелязват ръст от 25,53% спрямо същия период на 2010 г. (165,83 милиона лева).

Приходите от дейността могат да се анализират по пазари както следва:

-         Приходи за износ – за 193,26 милиона лева

-         Приходи от вътрешен пазар – за 14,9 милиона лева

Характерно за продажбите на Алкомет за отчетния период е отново преобладаващото значение на външните пазари на фирмата, като те представляват 91,83 % от общия обем, като износът се реализира към 23 страни.

Изключително благоприятен е периода за пазара на листа и ленти, където е налице ръст в продажбите в сравнение със същият период на 2010 год. с 38,21%, отчитат от дружеството.

Увеличеното търсене на Европейския пазар е довело до успешно сключване на сделки с много нови клиенти в Германия, Италия, Полша, Холандия и др., (основно дистрибуторски складове, призводители на части за автомобилостроенето, машиностроенето, както и представители на строителната индустрия, хранително-вкусовата промишленост и др. )

Продажбите на валцов прокат през деветте месеца на 2011 год., включващи всички изделия – листа, ленти, домакинско, техническо и контейнерно фолио,  са с ръст от 27 % спрямо същия период на 2010 год.

Въпреки, че пазара на алуминиевите профили остава по-консервативен и в застой, през отчетния период е достигнато добро натоварване на капацитета на пресовия цех, в резултат на което е достигнат ръст в продажбите им спрямо деветмесечието на 2010 год. в размер на 42%.

През настоящата година компанията усилено е работила по проект за усвояване на елоксирани профили за крайни изделия, като первази, лайсни и др., основно за германския пазар. Целта е да се натовари с поръчки участък Елоксация. При това, ръста на произведения елоксиран прокат е 72,9% спрямо първите девет месеца на 2010 год..

Като цяло, продажбите на Алкомет АД са с ръст през 2011 год., по отношение на количество – с 15 % , а по отношение на обороти -  с 25,53 %.

За деветмесечието най-представения пазар за продуктите на „Алкомет” АД остана  германския с 27%, следван от полския с 15 %, италианския с 13 % датския и френския – със по 6 % и др..

Продуктовият микс на продажбите, представен през първите девет месеца на 2011 год. е: 31,85 % алуминиеви профили, 24,88 % алуминиево домакинско фолио, 22,20% алуминиеви ленти, 12,83 % алуминиеви листа, 6,27 % техническо фолио, 1,97 % контейнерно фолио.

Материалните запаси в стойност с 14%, което се дължи на увеличението на вложените в производство материали и незавършеното производство.

Търговските и други вземания нарастват с 16%. Вземанията от клиенти са се увеличили с 8,2% в резултат на увеличението на приходите от продажби. Данъците за възстановяване намаляват със 12%, докато предоставените аванси се увеличават с 212% (1,294 мил. лв) и са за сметка на предплатени доставки на суровини и материали.

Дълготрайните материални активи намаляват с 9,5% спрямо същият период на 2010 год, което представлява размера на амортизационните отчисления за периода. Нетните нвестиции в дълготрайни материални активи за първите 9 месеца на 2011 г. възлизат на 1,39 мил. лв.

Нетекущите пасиви нарастват с 10,3% спрямо деветмесечието на 2010 год. Задълженията по ЗУНК нарастват с 2,8%, в резултат на начислените текущи лихви, а получените дългосрочни заеми нарастват с 5%. Текущите пасиви намаляват с 5,3% спрямо деветмесечието на 2010 год. поради намалението на краткосрочните банкови заеми 5,6%.

През първите девет месеца на 2010 год. е установена трайна тенденция към подобрение в стойностите на нетния оборотен капитал и през същият период на 2011 неговите стойности са положителни .

Нетните приходи от продажби на продукция през първото деветмесечие на 2011 год. възлизат на 208,16 мил. лв. В сравнение със същия период на 2010 год. увеличението е с 27,8 %.

Това е в резултат на:

-          увеличение на количеството реализирана продукция със 15%;

-          сравнително стабилната цена на основната суровина (алуминия) и увеличеното търсена на пазарите е довело до увеличението на цените на готовата продукция (средната продажна цена за първите девет месеца на 2011 г спрямо средната за първите девет месеца на 2010 г е с 11% по-висока);

-          увеличението на приходите по пера съответно 42% за пресовата продукция и 27% за валцовата.

Общите разходи за дейността за първите девет месеца на 2011 г. бележат увеличение с 27,5% спрямо първите девет месеца на 2010 год. Разходите на материали нарастват с 27,6% и представляват 86% от общите разходи за дейността (първо деветмесечие на 2010 г. също 86%). Техният анализ показва, че основен фактор е разходът за метал, представляващ 90% от разхода за материали.

В резултат повишаване ефективността на потреблението на електроенергия и природен газ и внедряване на нови енергоспестяващи технологии за производство,. потреблението на пророден газ и електроенергия спрямо  първите девет месеца на 2010 год..е намаляло и към 30.09.2011 год. разходът на природен газ възлиза на 131 куб.м. на тон продукция, а на електроенергия – 931 квтч. на тон продукция..

За отчетния период е реализирана печалба преди данъци в размер на 7,13 мил. лв (през 2010 г печалба в размер на 5,04 мил. лв). Рентабилността на продажбите преди лихвени плащания достига 4,9% (2010 г. 4,5%).

Етикети:

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »