София Комерс – Заложни Къщи стартира предлагането на конвертируемите облигации

28 октомври 2013 - 16:48 |   Прочетена (790) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

„София Комерс – Заложни Къщи” АД стартира публичното предлагане на 25 000 броя безналични, лихвоносни, свободно-прехвърляеми, необезпечени конвертируеми облигации с номинална и емисионна стойност от 100 евро за облигация.

Облигационният заем се счита за сключен при записване и заплащане на 10 000 броя облигации с обща номинална стойност, не по-малка от 1 000 000 евро.

Предлаганите конвертируеми облигации се издават на основание решение на Общото събрание на акционерите на Емитента, проведено на 15.04.2013г., в съответствие с Устава на Дружеството и приложимото българско законодателство. 

Набраните средства от емисията ще бъдат използвани за закупуване на конкурентни вериги заложни къщи, откриване на нови обекти, модернизиране на ИТ системата, и осигуряване на по-голяма ликвидност на съществуващите обекти.

Проспектът за първично публично предлагане на конвертируемите облигации от настоящата емисия е одобрен с Решение на КФН № 749-Е E/ от 08.10.2013 г.

Настоящите акционери на емитента имат право да запишат конвертируеми облигации от настоящата емисия, съразмерни на участието си в капитала на дружеството. За да се осигури правото на акционерите по предходното изречение се издават права. В полза на всеки акционер се издава 1 право. 

Правата се издават в полза на акционерите, придобили акции най-късно 14 дни след решението на ОСА за издаване на конвертируемите облигации. На следващият работен ден „Централен депозитар” АД („ЦД”) открива сметки за права на тези лица, като срещу всяка акция се издава 1 право.

Срещу всеки 96 (деветдесет и шест) броя права, акционерите или трети лица, придобили права имат право да запишат 1 (една) облигация от настоящата емисия на емисионна стойност 100 евро. 

Всяко лице, което не е акционер и желае да запише конвертируеми облигации от настоящата емисия може да придобие права в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния аукцион. Всяко лице може да запише най-малко една конвертируема облигация и най-много такъв брой конвертируеми облигации, който е равен на 1/96 от придобитите права.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »