Дивидент – само по привилегированите акции на София Комерс- Заложни къщи

22 май 2012 - 12:29 |   Прочетена (593) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

"София Комерс - Заложни Къщи" АД предвижда раздаването на дивидент само за притежателите на привилегировани акции, личи от дневния ред. Общото събрание на акционерите ще се проведе на 27.06.2012г. от 12:00 ч. в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2011г.
4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2011г.
5. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0.75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция.
Приемане на решение за разпределяне на останалата печалбата на Дружеството за 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение неразпределената част от печалбата за 2011г. да бъде отнесена в "Неразпределена печалба".
6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2012г. по предложение на одитния комитет.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011г.
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Христо Димитров Сапунджиев за дейността му като Председател и член на съвета на директорите за периода 01.01.2011г. - 30.06.2011г.
9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Йоско Тошев Хинков за дейността му като Изпълнителен директор и член на съвета на директорите за периода 01.01.2011г. - 15.12.2011г.
10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.
11. Избор на председател на одитния комитет на Дружеството.
12. Разни.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 11.07.2012 год. от 12 часа на същото място и при същия дневен ред.

Етикети:

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »