Монбат приключи деветата и стартира десета процедура по обратно изкупуване

22 октомври 2011 - 08:58 |   Прочетена (595) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

В периода 13.06.2010 – 21.10.2011 „Монбат” АД е изкупило по девета процедура по обратно изкупуване, общо 273 000 броя собствени акции при средна цена от 6.49 лева за една акция.

Вчера дружеството официално обяви край на девета процедура по обратно изкупуване на до 0.70 % от регистрирания капитал или до 273 000 броя акции броя акции, поради изчерпване на количеството, а именно – компанията е изкупила преди крайния срок необходимото количество.

На свое заседание от 21.10.2011 г. Управителният съвет на „Монбат” АД, гр. София на основание чл. 20а от Устава на дружеството във връзка с чл. 187б от ТЗ и на основание чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК прие решение да бъде извършено ново обратно изкупуване на собствени акции – десета процедура в границите определени от чл. 20а от Устава на дружеството, както следва:
- Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване по настоящата процедура – до 1 % от регистрирания капитал или до 390 000 броя акции.
- Минимална цена на обратно изкупуване – 5.00 лева
- Максимална цена на обратно изкупуване – 7.00 лева
- Начален срок – 24.10.2011 г.

Уведомяването до КФН, БФБ и инвеститорите се извършва след приключване на борсовата сесия, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 180 календарни дни, считано от 24.10.2011 г.

В случай на изчерпване на количеството, а именно дружеството изкупи до 390 000 броя акции преди крайния срок настоящата процедура по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила.

В случай, че до края на срока по първото изречение не се изкупи максималния брой акции УС по своя преценка може както да удължи срока с нови 180 календарни дни при съответно прилагане на разпоредбата на предходното изречение, така и да прекрати процедурата независимо от броя изкупени акции.

В срока на настоящата процедура в зависимост от пазарните условия УС по своя преценка може да променя минималната или максималната цена на обратно изкупуване. В този случай дружеството уведомява КФН, БФБ, инвеститорите и обществеността, като уведомяването се извършва след приключване на борсовата сесия, най-късно до края на работния ден, предхождащ деня, от който влиза в сила промяната на минималната или максималната цена на обратното изкупуване, посочват от Монбат

Избран лицензиран инвестиционен посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването – Бенчмарк Финанс АД.

Цел на обратното изкупуване – повишаване на ликвидността на акциите на дружеството.

Етикети:

,

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »