Размерът на фискалния резерв към края на първото тримесечие е 11.1 млрд. лв.

13 май 2015 - 14:04 |   Прочетена (1328) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Правителството одобри внесената от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2015 г. По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет, към края на месец март 2015 г. се отчита излишък в размер на 257.1 млн. лв. (0.3% от прогнозния БВП).

Той се формира от превишение па приходите над разходите по националния бюджет в размер на 156.2 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 100.9 млн. лева. Съпоставена с края на март 2014 г., бюджетната позиция се подобрява с 1.4% от БВП. По-високите приходи продължават да бъдат основният фактор за подобрението на бюджетното салдо, докато разходите се развиват съобразно заложеното във фискалната рамка.

Темпът на нарастване на приходите изпреварва значително темпа на нарастване на разходите, което води и до отчетеното подобрение в бюджетното салдо. Постъпилите приходи и помощи по КФП към 31.03.2015 г. са в размер на 7 796.5 млн. лв., или 25.7% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 година. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите и помощите нарастват с 1 220,7 млн. лв. (18.6%).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец март възлиза на 5 937.4 млн. лв., което представлява 24.7% от планираните за годината приходи. Съпоставено с 2014 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 14.2% (737.7 млн. лв.).

В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски. Приходите в частта на преките данъци са в размер на 1 085.1 млн. лв., което е 24.7% от предвидените в ЗДБРБ за 2015 година. Приходите от косвени данъци са в размер на 2 963.5 млн. лв., което е 24.5% от разчетите по ЗДБРБ за 2015 година.

Постъпленията от ДДС са в размер на 1 969.4 млн. лв., или 25.4% от планираните за годината и с 352.1 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 година. Размерът на невъзстановения ДДС към края на март остава по-нисък от отчетения за същия период на предходната година и е в размер на 132.5 млн. лева.

Приходите от акцизи възлизат на 949.8 млн. лв. (22.7% от разчетените за годината), а спрямо март 2014 г. са нараснали с 11.1% или 94,7 млн. лева. Постъпленията от мита са 39.4 млн. лв., или 27.2% от разчета за годината и също бележат ръст от 12.5%. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер па 264.2 млн. лв., или 30.5% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 1 624.7 млн. лв., което представлява 24.4% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 16.4% (228.7 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 1 079.9 млн. лв., което представлява 32.3% изпълнение на годишните разчети. Това е с 221.4 млн. лв. (25.8%) повече спрямо края на март 2014 г., което се дължи основно на по-високия размер на постъпленията от държавни и общински такси и други неданъчни приходи.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 779.1 млн. лв., което представлява 26% от годишния разчет. Само през месец март в частта на помощите по сметките за европейски средства са постъпили 522.5 млн. лв., възстановени към България от Европейската комисия по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към края на първото тримесечие на 2015 г. възлизат на 7 539.4 млн. лв., което е 23% от годишните разчети. Нелихвените разходи са в размер на 6 974.6 млн. лв., което представлява 22.8% от годишните разчети.

Текущите нелихвени разходи към 31.03.2015 г. са в размер на 6 208.8 млн. лв. (24.6% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 765.8 млн. лв. (14.2% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г.).

Лихвените плащания са в размер на 262.8 млн. лв. (30.2% от планираните за 2015 г,). Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 301.9 млн. лв. Размерът на фискалния резерв към 31.03.2015 г. е 11.1 млрд. лв., в т. ч. 10.1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Етикети:

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »