Консолидираният бюджет излиза на плюс в края на август

29 септември 2012 - 14:29 |   Прочетена (428) |   Препоръчай (0) |   Коментари (0)

Бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма към август e положително в размер на 107,6 млн. лв., като се формира от излишък по националния бюджет в размер на 616,9 млн. лв. и дефицит по европейските средства от 509,3 млн. лева.

В номинално изражение е регистрирано подобрение от 838,8 млн. лв. спрямо същия период на миналата година, когато дупката в хазната е била над 731 млн. лв.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на август са в размер на 17 806,3 млн. лв. или 61,9 на сто от разчетите по бюджетния закона за тази година. Съпоставени с отчетените приходи за същия период на предходната година постъпленията по КФП бележат номинален ръст от 9,6 на сто (1 564,5 млн. лв.), което се дължи в най-голяма степен на ръста при косвените данъци, като нарастване има и при неданъчните приходи и помощите. Неданъчните приходи и помощите са в размер на 3 513,0 млн. лв., което е 49,1 процента от годишния разчет.

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България в общия бюджет на ЕС) към 31 август 2012 г. възлизат на 17 698,7 млн. лв., което е 59,3 на сто от планираното за 2012-а. В структурно отношение спрямо същия период на предходната година се наблюдава нарастване основно при капиталовите разходи и социалните и здравноосигурителните плащания. Текущите нелихвени разходи са в размер на 14 625,4 млн. лв. (64,9 процента от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 993,9 млн. лв. (37,5 на сто от разчетите) и лихвените плащания - на 517,1 млн. лв. (72,1 процента от планираното за годината).

Частта от вноската на България в общия бюджет на ЕС, изплатена към края на август възлиза на 562,2 млн. лв. Фискалният резерв към края на август пък е в размер на 6,9 млрд. лева.

Етикети:

,

Реклама

Коментари »

 Вашият коментар
Автор:
Коментар:
Реклама
Намерете ни във Facebook »